Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1. Van toepassing op alle verkopen -en leveringen op afstand van goederen in Nederland van InGarden, gevestigd te Zeewolde. Voor landen in de EU of daarbuiten gelden andere schriftelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden, op verzoek informeert InGarden u mondeling hierover.
2. Op alle aanbiedingen van InGarden zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt InGarden u een schriftelijk exemplaar.
3. Naast deze algemene voorwaarden kan InGarden aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden, deze aanvullende voorwaarden worden aan de klant toegezonden.
4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van InGarden.

Artikel 2: Afbeeldingen 
1. Alle afbeeldingen, foto’s en gegevens betreffende kleuren, breedtes enz. opgenomen in prijscouranten, folders, monsterborden, stalen en websites, geven slechts een idee van de echte kleur- en decornuances, maar zijn niet natuurgetrouw. De aangeboden stalen zijn slechts een staalname maar geven geen overzicht van al de verschillende nuances binnen het design en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 3: Prijzen 
1. Alle prijzen van InGarden zijn exclusief 21% BTW.
2. Voor de goederen c.q. producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijst van InGarden en op onze website www.In-Garden.nl. InGarden is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
3. InGarden heeft het recht, voor levering de koper te informeren van prijswijzigingen als dit het geval is.
4. De koper heeft m.b.t. sub. 3 het recht om de overeenkomst op afstand binnen 24 uur na deze vermelding op te zeggen.

Artikel 4: Offertes 
1. Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 5 dagen, na dagtekening tenzij anders is aangegeven.
2. De offertes van InGarden zijn vrijblijvend, tenzij anders wordt aangegeven.
3. De opgave van gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden in de offerte, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Koper dient zich van de juistheid te vergewissen. Mocht uit het tot stand komen van de overeenkomst blijken dat de opgave op enig punt onjuistheden heeft bevat, dan is InGarden bevoegd tot prijswijziging, voor zover daartoe aanleiding is.
4. De in de offerte gedane opgaven zijn eigendom van InGarden en mogen door koper niet worden gebruikt. Getoonde foto’s op de website, monsterborden of modellen, dienen slechts om een indruk te geven van de kwaliteit, c.q. kleurstelling, c.q. structuur.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst 
1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van een orderbevestiging c.q. bestelling aan InGarden , voorzien van een handtekening en betaling van de klant aan InGarden, via email, internet of anderszins.
2. Artikelen die op” bestelling” gekocht worden, kunnen na acceptatie door InGarden niet meer worden gewijzigd c.q. worden geannuleerd door de klant.
3. InGarden zal bij de bestellingen de grootste zorgvuldigheid in acht nemen.
4. InGarden heeft het recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na (vooruit)betaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
5. InGarden zal de geaccepteerde bestellingen tijdig doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld.
6. InGarden voldoet evenwel aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst wanneer zij ten tijde van de levering het in de overeenkomst omschreven artikel wat kwaliteit, kleurstelling en dergelijke betreft, koper het daaraan zo nauwkeurig mogelijk verwante artikel verschaft, in dezelfde prijscategorie, wanneer het omschreven artikel in de overeenkomst niet meer leverbaar is. Koper wordt hiervan vooraf geïnformeerd.

Artikel 6: Betaling 
1. Iedere koopovereenkomst geschiedt onder de algemene voorwaarden van InGarden, vooruit betaling bij aflevering, tenzij anders is overeengekomen. (aan)Betaling kan plaatsvinden via vooruitbetaling door middel van een overboeking op onze bankrekening (verplicht voor alle bestellingen buiten Nederland), betaling middels I-DEAL (uw eigen bankomgeving) . Betaling op rekening is alleen mogelijk voor bedrijven, bij een schriftelijke overeenkomst voorzien van KvK nummer en met een aanbetaling van 75% van de verkochte en geleverde zaken. Het restant dient door de wederpartij direct na plaatsing e.o levering te worden voldaan. Bestellingen met een verkoopwaarde van minder dan € 500.00 kunnen alleen per vooruitbetaling worden voldaan.
2. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de (aan/vooruit)betaling is ontvangen tenzij anders overeengekomen
3. Indien de koper de (aan / vooruit)betaling niet bij aflevering voldoet, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan InGarden verschuldigd van 7,5 % over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
4. InGarden is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra InGarden hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 150,00
5. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
6. Tot het tijdstip dat volledige betaling door koper heeft plaatsgevonden, blijft al het geleverde materiaal, eigendom van InGarden

Artikel 7: Transport(kosten) en aflevering van de goederen 
1. InGarden berekent € 75.00 aan bezorgkosten voor bestellingen tot € 500.00 in Nederland, bestellingen met een waarde vanaf € 500.00 zijn de bezorgkosten € 125.00 (Exclusief eilanden, Zuid-Oost Nederland en Noord Oost Nederland (op aanvraag). meerkosten zoals vervoer over water, tolwegen en/of tunnels e.d. indien noodzakelijk, worden apart bij aflevering van de goederen aan de klant in rekening gebracht.
2. InGarden berekent € 125.00 aan bezorgkosten voor bestellingen tot € 750.00 in (Nederlandstalig) België en Duitsland, voor bestellingen met een waarde vanaf € 750.00 worden bezorgkosten berekent van € 100,00 meerkosten zoals vervoer over water, tolwegen en/of tunnels e.d. indien noodzakelijk, worden apart aan de klant in rekening gebracht.
3. Voor andere landen c.q. gebieden worden aparte prijsafspraken gemaakt.
4. Afhalen van goederen is niet mogelijk.
5. De producten reizen voor risico van InGarden. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
6. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen, en hiervoor te tekenen. Weigeren hiervan kan alleen als de afgesproken kwaliteit afwijkt . Dit dient binnen 24 uur na ontvangst van de goederen door koper telefonisch gemeld te worden aan InGarden.
7. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar de desbetreffende leverancier van InGarden. Eventuele gemaakte kosten worden door InGarden middels een factuur aan u doorberekend. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten als mede waardevermindering. Deze kosten bedragen 20 % van de hoofdsom met een minimum van € 200,00.
8. De koper dient bij aflevering de te ontvangen producten te controleren op kwaliteit en kwantiteit i.v.m. het uitsluiten van tekorten en beschadigde goederen. Bij eventuele schade(s) en/of manco’s dit vermelden op de vrachtbrief en/of aftekenlijst en direct telefonisch doorgeven op +31 (0)36-5240618 Na betaling en acceptatie van de goederen kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op tekorten en/of beschadigingen.

Artikel 8: Garantie 
1. InGarden staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Op alle geleverde producten wordt alleen fabrieksgarantie verleend.
3. De koper kan géén beroep doen op de garantiebepalingen:
1. indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
2. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik.
3. indien de producten niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze zijn onderhouden.
4. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
4. Mochten de klachten voortvloeiend omdat koper in gebreke is gebleven of veroorzaakt (zie artikel 8 sub 3 A t/m D) zijn door de koper, dan zijn alle reparaties en kosten voor diens rekening.
5. InGarden houdt zich voor tot het geven van instructies aan koper of derden, bij aankoop, aflevering of gebruik van de gekochte goederen. De is koper gehouden deze instructies te volgen. Indien zich omstandigheden voordoen, waardoor koper deze instructies niet kan volgen, is hij gehouden dit te melden aan InGarden, waardoor InGarden met inachtneming van deze omstandigheden, instructies kan geven. Worden instructies evenwel niet opgevolgd, dan vervallen alle rechten m.b.t. de garantie(s).
6. InGarden is na toekenning van garantie(s) door de fabrikant niet aansprakelijk voor de kosten van verwijdering en plaatsing van de (nieuwe) InGarden producten, verplaatsingskosten of enige andere kosten of schade.
7. Er worden geen garantievergoedingen van financiële aard verstrekt.

Artikel 9: Retouren 
1. Goederen kunnen tot max. 7 werkdagen na afleverdatum door klant retour worden gestuurd naar InGarden (hieronder valt ook de wettelijke geldende zichttermijn).

Beperkingen hierop worden genoemd in artikel 5.
2. InGarden haalt goederen nooit op, ook eventuele kosten m.b.t. het retourneren van goederen naar InGarden worden niet vergoedt.
3. Goederen kunnen geretourneerd worden onder voorwaarden van gesloten volle verpakking(en), géén schade aan product(en), dezelfde aangeschafte productieserie en de koper moet aantonen dat het retourproduct gekocht is bij InGarden.
4. Op “bestelling” (w.o. gefabriceerde en/of samengestelde) geleverde goederen kunnen niet worden geretourneerd c.q. worden niet retour genomen door InGarden.

Artikel 10: Overmacht 
1. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst een omstandigheid voordoet die als overmacht kan worden gekwalificeerd, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor InGarden blijvend of tijdelijk onmogelijk is, heeft koper de bevoegdheid binnen 3 dagen nadat InGarden het zich voordoen van een dergelijke omstandigheid aan koper heeft gemeld, ofwel de overeenkomst te ontbinden zonder dat een van de partijen recht heeft op schadevergoeding, ofwel akkoord te gaan met uitstel van de nakomingverplichtingen van InGarden, in welk laatst geval InGarden bevoegd is het na het zich voordoen van de omstandigheid optredende prijsverhogingen aan koper door te berekenen. Onder overmacht dient in dit verband te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van InGarden, welke van dien aard is dat naleving van of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd, waaronder begrepen zijn omstandigheden als oorlog, onlusten, brand of andere vernielingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoer apparaat, ziekte onder het personeel van InGarden of werknemers schaarste in het algemeen, werkstakingen in het bedrijf van InGarden of elders, uitsluiting, mislukking bij de uitvoering, bedrijfsstoornis in welke vorm dan ook, het niet, niet goed of niet voldoen door onder leveranciers aan hun verplichtingen ten opzichte van InGarden, sluiting van de grenzen, wijziging van de invoerrechten en belastingen, het opleggen van heffing of andere maatregelen van overheidswege, die de leveringsplicht van InGarden bovenmatig verzwaren.

Artikel 11: Ontbinding 
1. Indien de koper zijn verplichtingen tegenover InGarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, evenals zijn faillissement is /wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, als mede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die InGarden te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorgenoemde geldt voor zowel de consument c.q. particulier als bedrijven.
2. In gevallen onder artikel 15 sub. 1 genoemde, heeft InGarden het recht, zonder enige ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of dit geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. InGarden is te allen tijde bevoegd dan schadevergoeding van de koper te vorderen, evenals de geleverde goederen, terug te nemen.
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst InGarden schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf al in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op het ongedaan maken van al door InGarden verrichte prestaties. InGarden heeft onverkort recht op betaling voor de al door haar verrichte prestaties.

Artikel 12: Wanprestatie 
1. Onverminderd het in artikel 11 bepaalde is, indien de koper niet, niet tijdig ook niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, evenals in geval van faillissement of surseance van betaling van koper, of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, hij van rechtswege in gebreke en is InGarden bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, zulks onverminderd het recht van InGarden om alle uit de wanprestatie voortvloeiende schade te vorderen; koper is gehouden in geval van wanprestatie, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand. In geval van niet tijdige betaling door koper, worden de buitengerechtelijke incassokosten bepaald op een minimumbedrag van 15% van de som van de hoofdsom plus rente, dat met een minimumbedrag van € 500,00 per geval of factuur.

Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking 
1. InGarden aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere goederen van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door het in gebreke blijven van koper.                                                                                                                                                                              2. InGarden is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan goederen die zijn ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik, verkeerd onderhoud, buiten de specificaties en/of instructies van de fabrikanten.
3. InGarden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvakkundige plaatsing of gebruik van de geleverde goederen, of indien de meegeleverde handleiding niet correct werd toegepast of foutief is aangeleverd door de leverancier.

Artikel 14: Aansprakelijkheid 
1. InGarden aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade, ontstaan ten gevolge van een gebrek in het geleverde, voor zover de schade niet meer bedraagt dan Euro 150,00. Boven het hiervoor vermelde bedrag kan InGarden nimmer aansprakelijk worden gesteld door koper. Koper kan InGarden niet meer aansprakelijk stellen na betaling van levering m.b.t. het geleverde.
2. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade, ontstaan door omstandigheden als het in gebreke blijven met betrekking tot achtergehouden informatie en/of gebreken door koper.
3. InGarden sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade voor koper, welke ontstaat door vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen is omzetschade.

Artikel 15: Copyright beeld- en tekstmateriaal 
1. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderzins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Artikel 16: Arbitrage 
1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en InGarden zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Artikel 17: Domicilie 
1. Voor de uitlegging en uitvoering van alle overeenkomsten waarvan deze contractvoorwaarden ten grondslag liggen, dan wel waarvan deze contractvoorwaarden deel uitmaken, wordt uitdrukkelijk domicilie gekozen te Lelystad.

Onder voorbehoud van typ -en zetfouten.

InGarden 2018